Skupaj za boljšo družbo


Skupaj za boljšo družbo je pobuda, s katero si slovenska komunalna podjetja prizadevajo spodbujati trajnostno gospodarstvo, odgovorno potrošnjo in ohranjanje naravnih virov.

Glavni cilji so spodbujati preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovno uporabo in odgovorno potrošnjo, ohranjati vodne vire in povečati zavedanje o kakovosti slovenske pitne vode iz pipe ter osveščati o odpadkih, ki ne sodijo v kanalizacijo.

V okviru pobude Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije podeljuje tudi certifikat Voda iz pipe.

LIFE – Spodbujamo e-krožno


Eno temeljnih poslanstev zbornice je sodelovati pri vzpostavitvi vzdržnega sistema ravnanja z odpadki v Sloveniji. Odpadna električna in elektronska oprema je najhitreje rastoči tok odpadkov na svetu, zato se je zbornica vključila v LIFE projekt Spodbujamo e-krožno, ki ga vodi družba ZEOS, d.o.o. Namen projekta je vzpostaviti sistem za oddajo in ponovno uporabo še delujočih električnih elektronskih naprav z ozaveščanjem o prehodu potrošnikov na krožni način ravnanja z e-napravami, izgradnjo ustrezne mreže za oddajo rabljenih aparatov v ponovno uporabo ter spodbujanjem spreminjanja navad pri ravnanju z e-napravami.

Certifikat Voda iz pipe


V Sloveniji so se številne organizacije odzvale na potrebo po skupnem ukrepanju in preventivnem delovanju za zajezitev nastajanja odpadkov in varovanje naravnih virov ter prepoznale svojo vlogo v družbi kot nosilci sprememb in promotorji dobrih praks. V svojih prostorih so ukinile prakso uživanja predpakirane vode, s čimer širijo zavedanje, da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi, in pridobile certifikat Voda iz pipe, ki ga podeljuje Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije.

Evropski teden zmanjševanja odpadkov


Evropski teden zmanjševanja odpadkov (European Week for Waste Reduction) je največja in najuglednejša pobuda na področju zmanjševanja nastajanja odpadkov v Evropi, ki poteka pod okriljem Evropske komisije.

Evropski teden zmanjševanja odpadkov že več let poteka tudi v Sloveniji v organizaciji Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije in Ministrstva za okolje in prostor, sodelovanje zainteresiranih posameznikov in organizacij pa se iz leta v leto povečuje.

Seznam malih komunalnih čistilnih naprav


Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije vodi seznam tistih tipskih malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE (MKČN) po standardu SIST EN 12566-3, ki razpolagajo z ustrezno dokumentacijo po predpisih o gradbenih proizvodih. Seznam je sestavljen na podlagi prostovoljne odločitve proizvajalcev, dobaviteljev oz. prodajalcev MKČN, da Podkomisija za male komunalne čistilne naprave pri ZKGS pregleda dokumentacijo naprav, ki so v prodaji v Sloveniji. V kolikor določenega tipa MKČN ni na seznamu, to ne pomeni, da naprava ne razpolaga z ustrezno dokumentacijo po predpisih o gradbenih proizvodih. Seznam se dopolnjuje po prejemu ustrezne dokumentacije s strani dobaviteljev oz. prodajalcev MKČN na podlagi odločitve Podkomisije za MKČN.