O ZBORNICI


Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije je samostojno, prostovoljno, nepridobitno interesno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost na področju dejavnosti komunalnega gospodarstva. Je prevzemnica dejavnosti GZS-ZKG in od 1. 1. 2023 dalje deluje samostojno ter je kot tesni pogodbeni partner del sistema Gospodarske zbornice Slovenije.

Zbornica povezuje člane s skupnim interesom nastopanja in uveljavljanja vpliva na področjih, ki so pomembna za člane iz dejavnosti javnih in tržnih gospodarskih služb varstva okolja, v razmerju do države, sindikatov, organov in institucij Evropske skupnosti ter drugih partnerjev pri sprejemanju in uresničevanju gospodarske politike, zakonodaje ter pogojev za delovanje gospodarskega sistema.

Zbornica deluje v skladu s Statutom Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije, vizija in ključne strateške usmeritve razvoja komunalnega gospodarstva pa so zajete v Modri knjigi Zbornice komunalnega gospodarstva, ki predstavlja stališča in skupne interese članstva.

Pri svojem delovanju se povezuje z deležniki in interesnimi organizacijami v Sloveniji in na ravni Evropske unije. Strokovne službe ZKGS tako zastopajo člane v področnem odboru za poklicne standarde Trajnostni razvoj Centra RS za poklicno izobraževanje, Sosvetu za statistiko naravnih virov in okolja ter Slovenskem inštitutu za standardizacijo, SIST TC iOVO. V mednarodnem okolju je ZKGS članica evropskega združenja nacionalnih združenj s področja oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadnimi vodami EUREAU.

Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije zastopa interese deležnikov naslednjih dejavnosti:


Oskrba s pitno vodo

Združujemo večino izvajalcev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

Ravnanje z odpadki

Zbornica povezuje izvajalce javne službe zbiranja odpadkov, regijske centre za obdelavo odpadkov in druge deležnike na področju ravnanja z odpadki.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode

V zbornico je vključena večina slovenskih izvajalcev odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki upravljajo tudi večino slovenskih komunalnih čistilnih naprav.

Urejanje in čiščenje javnih površin

Naši člani izvajajo urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov, zelenih športnih površin in drugih javnih površin.

Pogrebna in pokopališka dejavnost

V zbornico so vključena podjetja, ki izvajajo pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Dimnikarska dejavnost

Zastopamo tudi interese izvajalcev dimnikarskih dejavnosti.

ORGANIZIRANOST ZKGS

Upravni odbor ZKGS


Upravni odbor Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije je najvišji organ ZKGS. Sestavlja ga 20 voljenih članov, ki so predstavniki članskih podjetij Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije, ter po funkciji direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije. Upravni odbor vodi predsednik, ki ga nadomeščajo podpredsedniki. Predsednik Upravnega odbora ZKGS je obenem tudi predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije.

Mandat Upravnega odbora ZKGS traja štiri leta.

Predsednik: mag. Janko Širec, Komunala Ptuj d.d.
Podpredsedniki: Antun Gašparac, Hydrovod d.o.o.; Darko Ličen, Komunala Nova Gorica d.d.; David Polutnik, JP Voka Snaga d.o.o.
ŠT.:PODJETJE:IME IN PRIIMEK:FUNKCIJA:
1. KOMUNALA PTUJ d.d. mag. Janko ŠirecPredsednik
2.HYDROVOD d.o.o. Antun GašparacPodpredsednik
3.KOMUNALA NOVA GORICA d.d. Darko LičenPodpredsednik
4.JP VOKA SNAGA d.o.o. David PolutnikPodpredsednik
5.DIMNIKARSTVO MARIBOR d.o.o. Aleksander ŽupanekČlan
6.JKP LOG d.o.o. Marjetica Tasič BukovecČlanica
7.JP KOMUNALA CERKNICA d.o.o. Peter NelecČlan
8.KOMUNALA KRANJ d.o.o.Matjaž BerčonČlan
9.KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.Bojan KekecČlan
10.KOMUNALA ORMOŽ d.o.o. Pavla MajcenČlanica
11. KOMUNALA ŠKOFJA LOKA d.o.o. Primož RženČlan
12.KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.Sandi GrčarČlan
13.KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o.Gašpar ŠkarjaČlan
14.KOSTAK d.d. Jože LeskovarČlan
15.MARIBORSKI VODOVOD d.d. Miran JugČlan
16.MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. Davor BriševacČlan
17.PRODNIK d.o.o. Marko FaturČlan
18.SAUBERMACHER – KOMUNALA MURSKA SOBOTA d.o.o. Drago DervaričČlan
19.VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o. mag. Marko CviklČlan
20.ŽALE, d.o.o. mag. Robert Martinčič Član
21.ZBORNICA KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA Sebastijan Zupanc Član

Nadzorni odbor ZKGS


Nadzorni odbor Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije je nadzorni organ zbornice, ki ga tvorijo predsednik, podpredsednik in član.

Mandat Nadzornega odbora ZKGS traja štiri leta.

Predsednica: mag. Brigita Šen Kreže, Komunala Idrija d.o.o.
Podpredsednik: Mitja Udovč, Komunala d.o.o. Sevnica
ŠT.:PODJETJE:IME IN PRIIMEK:FUNKCIJA:
1. KOMUNALA d.o.o. IDRIJA mag. Brigita Šen KrežePredsednica
2. KOMUNALA d.o.o. SEVNICAMtija UdovčPodpredsednik
3. VODOVOD SISTEMA B d.o.o.Boštjan ZverČlan

Častno razsodišče ZKGS


Častno razsodišče Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije vodi postopke in izreka disciplinske ukrepe zoper člane zbornice zaradi grobih kršitve Statuta zbornice. Častno razsodišče je pri svojem delu neodvisno in deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno. Častno razsodišče ima šest članov, od katerih so trije člani namestniki.

Mandat Častnega razsodišča ZKGS traja štiri leta.

Predsednica: mag. Lidija Pliberšek, Pogrebno podjetje Maribor d.d.
Namestnik predsednice: Martin Pregelj, Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
ŠT.:PODJETJE:IME IN PRIIMEK:FUNKCIJA:
1.POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d. mag. Lidija PliberšekPredsednica
2.RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o. – s.r.l.Martin Pregelj Namestnik predsednice
3.VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.Borut MozetičČlan
4.PUBLIKUS d.o.o.Igor PetekNamestnik člana
5.JKP ŠENTJUR d.o.o.Matjaž ŽmaharNamestnik člana
6.KOMUNALA SLOVENJ GRADEC, d.o.o. Gregor AndrejcNamestnik člana

Predsednik in direktor ZKGS

Predsednik in direktor ZKGS skrbita za izvajanje nalog, ki jih določa Skupščina in Upravni odbor Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije.

Predsednik: mag. Janko Širec, Komunala Ptuj d.d.
Direktor: Sebastijan Zupanc, ZKGS

Strokovne službe ZKGS

Strokovne službe zbornice izvajajo naloge in vse ostale aktivnosti, ki so določene v statutu ZKGS in drugih internih aktih ZKGS, ter naloge, izhajajoče iz sklepov Upravnega odbora ZKGS in Skupščine ZKGS.

Strokovne službe ZKGS izvajajo program dela, ki ga vsako leto sprejme Skupščina Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije, in so stičišče za stike s članstvom. Strokovno službo vodi direktor ZKGS.

Stalna delovna telesa ZKGS

Stalna delovna telesa Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije spremljajo stanje na področju razvoja in pogojev delovanja podjetij dejavnosti komunalnega gospodarstva ter obravnavajo področna strokovna vprašanja, glede katerih sprejemajo sklepe in stališča. Sestavljajo jih predstavniki članskih podjetij in imajo štiriletni mandat.

V okviru Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije deluje 11 stalnih delovnih teles.

Več o posameznem delovnem telesu:

Komisija za ravnanje z odpadki obravnava vprašanja, povezana z izvajanjem gospodarske javne službe zbiranja odpadkov in širšo problematiko ravnanja z odpadki v Sloveniji.

Predsednik: Drago Dervarič, Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.

Podpredsednica: mag. Brigita Šen Kreže, Komunala Idrija d.o.o.

Mandat: 2023–2027

Člani komisije:

Št. Podjetje Član Funkcija
1 Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. Drago Dervarič Predsednik
2 Komunala Idrija d.o.o. mag. Brigita Šen Kreže Podpredsednica
3 Biotera d.o.o. Igor Viktor Bizjak Član
4 JKP Grosuplje d.o.o. Anita Zore Članica
5 JKP Prodnik d.o.o. Matjaž Draksler Član
6 JP Komunala Brežice d.o.o. Barbara Fumić Članica
7 JP Komunala Črnomelj d.o.o. Robert Klobučar Član
8 JP KPV, d.o.o. Edin Behrić Član
9 JP SNAGA, d.o.o. Darko Bečaj Član
10 JP Voka Snaga d.o.o. Jože Gregorič Član
11 Komunala Kranj d.o.o. Simona Bergant Članica
12 Komunala Nova Gorica d.d. Dario Rolih Član
13 Komunala Novo mesto d.o.o. Damjan Balabanič Član
14 Komunala Radovljica d.o.o. Mojca Dolar Članica
15 Komunala Škofja Loka d.o.o. Jerca Prezelj Članica
16 Komunala Trebnje d.o.o. Andreja Martinčič Članica
17 KSD d.o.o. Ajdovščina Luka Jejčič Član
18 Kostak d.d. Jože Leskovar Član
19 KSP Litija d.o.o. Aleš Merzel Član
20 Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. Ksenija Sedmak Članica
21 Okolje Piran d.o.o. Sandra Martinčič Loboda Članica
22 Saubermacher Slovenija d.o.o. Andrej Gomboši Član
23 Simbio, d.o.o. Tina Kramer Članica
24 Zagožen d.o.o. Jože Kolman Član

Komisija za oskrbo s pitno vodo obravnava vprašanja, povezana z izvajanjem gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in širšo problematiko pitne vode v Sloveniji.

Predsednik: Marko Fatur, Prodnik d.o.o.

Podpredsednik: Miran Jug, Mariborski vodovod d.d.

Mandat: 2023–2027

Člani komisije:

Št. Podjetje Član Funkcija
1 Prodnik d.o.o. Marko Fatur Predsednik
2 Mariborski vodovod d.d. Miran Jug Podpredsednik
3 Hydrovod d.o.o. Rado Devjak Član
4 JKP Dravograd d.o.o. Sergeja Svetec Članica
5 JKP Grosuplje d.o.o. Sandi Hribar Član
6 JKP Prodnik d.o.o. Aleš Stražar Član
7 JKP Žalec d.o.o. Janez Primožič Član
8 JP Komunala Brežice d.o.o. Mitja Štangelj Član
9 JP Komunala Črnomelj d.o.o. Tomaž Vesel Član
10 JP Voka Snaga d.o.o. Jože Tomec Član
11 Kolektor Sisteh d.o.o. Ludvik Mekuč Član
12 Komunala  Idrija d.o.o. Ana Šimenc Članica
13 Komunala  Kranj d.o.o. Boštjan Dobrovoljc Član
14 Komunala Novo mesto d.o.o. Istok Zorko Član
15 Komunala Radovljica d.o.o. Bojan Gašperin Član
16 Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. Jožica Dobaj Član
17 Komunala Škofja Loka  d.o.o. Anže Sodnik Član
18 Komunala Trebnje d.o.o. Aleš Butara Član
19 Komunala Tržič d.o.o. Boris Bizjak Član
20 Komunala d.o.o. Murska Sobota Boris Kokol Član
21 KP Velenje d.o.o. Gregor Hribar Član
22 Kostak d.d. Nina Leskovar Ferme Članica
23 Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. Martin Pregelj Član
24 Vodovod sistema B d.o.o. Benjamin Resnik Član
25 Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Borut Stepančič Član
26 Vodovod-kanalizacija d.o.o., Celje Simon Kač Član

 

Komisija za odvajanje in čiščenje odpadne vode obravnava vprašanja, povezana z izvajanjem gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode in širšo problematiko ravnanja z odpadnimi vodami v Sloveniji.

Predsednik: mag. Marko Cvikl, Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Podpredsednik: Davor Briševac, Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l.

Mandat: 2023–2027

Člani komisije:

Št. Podjetje Član Funkcija
1 Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. Marko Cvikl Predsednik
2 Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. Davor Briševac Podpredsednik
3 Armex Armature d.o.o. Anže Skubic Član
4 Biotera d.o.o. Tanja Fifer Članica
5 JKP Grosuplje d.o.o. Sandi Hribar Član
6 JKP Prodnik d.o.o. Jaka Plečko Član
7 JP Komunala d.o.o. Sevnica Stojan Žulič Član
8 Javno podjetje NIgrad, d.o.o. Dejan Tacer Član
9 JKP Brezovica d.o.o. Gorazd Krompič Član
10 JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o. Marjetka Levstek Članica
11 JP Komunala Brežice d.o.o. Miha Pšeničnik Član
12 JP KPV, d.o.o. Mojca Usenik Plečnik Članica
13 JP Voka Snaga d.o.o.
14 Kolektor Sisteh d.o.o. Aleš Verbnik Član
15 Komunala Idrija d.o.o. Katja Pompe Članica
16 Komunala Kranj d.o.o. Matic Škrbinc Član
17 Komunala Novo mesto d.o.o. Simon Lukšič Član
18 Komunala Radovljica d.o.o. Davor Jerala Član
19 Komunala Škofja Loka d.o.o. Mojca Mueller Članica
20 Komunala Trebnje d.o.o. Janez Zaletel Član
21 Komunala d.o.o. Murska Sobota Tomislav Zrinski Član
22 KP Velenje, d.o.o. Nataša Uranjek Članica
23 Kostak d.o. Andrej Škofljanec Član
24 Kraški vodovod Sežana d.o.o. Peter Švagelj Član
25 KSP Litija d.o.o. Bojan Gracar Član
26 Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. Alan Peroša Član
27 Miel Inženiring d.o.o. Toni Rošer Član
28 Občina Zreče Nina Petelinek Članica
29 Okolje Piran, d.o.o. Danijela Kleva Švagelj Članica
30 Vodovod in kanalizacija Nova Gorica d.d. Sebastjan Valič Član
31 Vodovod-kanalizacija d.o.o., Celje Marko Cvikl Član

Podkomisija za male komunalne čistilne naprave je pristojna za urejanje seznama Malih komunalnih čistilnih naprav.

Mandat: 2023–2027

Člani komisije:

Št. Podjetje Član Funkcija
1 JP Voka Snaga d.o.o.
2 Armex Armature d.o.o. Anže Skubic Član
3 JKP Grosuplje d.o.o. Tjaša Šilc Članica
4 JP Nigrad, d.o.o. Primož Rebrec Član
5 JP Komunala Brežice d.o.o. Miha Pšeničnik Član
6 Komunala Idrija d.o.o. Nataša Gantar Članica
7 Komunala Novo mesto d.o.o. Bernardka Cimrmančič Članica
8 Komunala Škofja Loka d.o.o. Sara Špiletič Članica
9 Komunala Trebnje d.o.o. Janez Zaletel Član
10 KP Velenje, d.o.o. Alenka Cvikl Članica
11 Kostak d.d. Tit Dokler Član
12 KSP Litija d.o.o. Roman Ciglar Član
13 Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. Kim Pjevović Članica
14 Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Mojca Lapajne Članica
15 Vodovod-kanalizacija d.o.o., Celje Tanja Čerič Članica
16 Zagožen d.o.o. Uroš Pinter Član

 

Komisija za ekonomiko obravnava ekonomska in pravna vprašanja, povezana z izvajanjem javnih služb varstva okolja.

Predsednik: Antun Gašparac, HYDROVOD d.o.o.

Podpredsednik: Primož Ržen, Komunala Škofja Loka d.o.o.

Mandat: 2023–2027

Člani komisije:

Št. Podjetje Član Funkcija
1 Hydrovod d.o.o. Antun Gašparac Predsednik
2 Komunala Škofja Loka d.o.o. Primož Ržen Podpredsednik
3 BASS d.o.o., Celje Matjaž Centrih Član
4 Biotera d.o.o. Aleksandar Cekov Član
5 Hydrovod d.o.o. Dušan Justin Član
6 Javni holding Maribor Sergej Danč Član
7 JKP Grosuplje d.o.o. Tatjana Vozlič Članica
8 JKP Prodnik d.o.o. Karmen Kenk Hribar Članica
9 JKP Brezovica d.o.o. Monika Pulko Članica
10 JP Komunala Brežice d.o.o. Jože Denžič Član
11 JP Komunala Črnomelj d.o.o. Samo Kavčič Član
12 JP KPV, d.o.o.
13 JP SNAGA, d.o.o. Franc Dover Član
14 Komunala Idrija d.o.o. Klavdija Plestenjak Članica
15 Komunala Kranj d.o.o. Mitja Jarc Član
16 Komunala Nova Gorica d.d. Nataša Znidarčič Članica
17 Komunala Novo mesto d.o.o. Kristina Ficko Članica
18 Komunala Radovljica d.o.o. Mojca Poklukar Članica
19 Komunala Škofja Loka d.o.o. Marija Pivk Oman Članica
20 Komunala Trebnje d.o.o. Suzana Gorc Članica
21 Komunala Tržič d.o.o. Vesna Jekovec Članica
22 Komunala d.o.o. Murska Sobota Edita Horvat Članica
23 KP Velenje d.o.o. Dominika Drev Članica
24 KSD d.o.o. Ajdovščina Egon Zavnik Član
25 Kostak d.d. Darja Modic Članica
26 KSP Litija d.o.o. Karmen Potisek Članica
27 Okolje Piran d.o.o. Mateja Vidnar Stiplošek Članica
28 Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. Vanja Mlinar Članica
29 Simbio d.o.o. Darja Salobir Članica
30 Vodovod sistema B d.o.o. Boštjan Zver Član
31 Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.o.o. Darja Rijavec Članica
32 Vodovod-kanalizacija d.o.o. Celje Mateja Doberšek Članica

 

Komisija za urejanje in čiščenje javnih površin obravnava vprašanja, povezana z izvajanjem gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Sloveniji.

Predsednik: Darko Ličen, Komunala Nova Gorica d.d.

Mandat: 2023–2027

Člani komisije:

Št. Podjetje Član Funkcija
1 Komunala Nova Gorica d.d. Darko Ličen Predsednik
2 JP KPV, d.o.o.
3 JKP Grosuplje d.o.o. Branko Novak Član
4 JP Komunala Brežice d.o.o. Marko Valek Član
5 JP SNAGA, d.o.o. Franc Dover Član
6 JP Voka Snaga d.o.o. Matjaž Karner Član
7 Komunala Idrija d.o.o. Jure Gantar Član
8 Komunala Nova Gorica d.d. Uroš Rosa Član
9 Komunala Novo mesto d.o.o. Ivan Šašek Član
10 Komunala Radovljica d.o.o. Matija Žiberna Član
11 Komunala Škofja Loka d.o.o. Gregor Kern Član
12 Komunala Trebnje d.o.o. Sonja Kirm Član
13 Komunala Tržič d.o.o. Jure Zadnikar Član
14 Komunala d.o.o. Murska Sobota Dejan Kuhar Član
15 Kostak d.d. Janez Kozole Član
16 Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. Ksenija Sedmak Član
17 Okolje Piran, d.o.o. Mojca Pečar Član
18 Simbio, d.o.o. Aleš Ljubek Član

 

Komisija za pogrebno in pokopališko dejavnost obravnava vprašanja, povezana z izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti v Sloveniji.

Predsednik: mag. Robert Martinčič, ŽALE, d.o.o.

Podpredsednica: mag. Lidija Pliberšek, Pogrebno podjetje Maribor d.o.o.

Mandat: 2023–2027

Člani komisije:

Št. Podjetje Član Funkcija
1 ŽALE, d.o.o. Robert Martinčič Predsednik
2 Pogrebno podjete Maribor d.o.o. Lidija Pliberšek Podpredsednica
3 JKP Grosuplje d.o.o. David Kastelic Član
4 JKP Prodnik d.o.o. Jaka Plečko Član
5 JKP Log d.o.o. Aljoša Kamenik Član
6 JKP Žalec, d.o.o. Lidija Milutin Članica
7 JP Komunala Brežice d.o.o. Mitja Stergar Član
8 Komunala Idrija d.o.o. Brigita Šen Kreže Članica
9 Komunala Kranj d.o.o. Simona Krč Članica
10 Komunala Nova Gorica d.d. Boštjan Milavec Član
11 Komunala Novo mesto d.o.o. Marko Žagar Član
12 Komunala Škofja Loka d.o.o. Primož Ržen Član
13 Komunala Trebnje d.o.o. Sonja Kirm Članica
14 Komunala d.o.o. Murska Sobota Edita Horvat Članica
15 KP Velenje, d.o.o. Mojca Usar Članica
16 Kostak d.d. Valentina Požek Članica
17 Okolje Piran, d.o.o. Aljoša Pucer Član

Komisija za dimnikarsko dejavnost obravnava vprašanja, povezana z izvajanjem dimnikarske dejavnosti v Sloveniji.

Predsednik komisije: Aleksander Županek, Dimnikarstvo Županek d.o.o.

Mandat: 2023–2027

Člani komisije:

Št. Podjetje Član Funkcija
1 Dimnikarstvo Županek d.o.o. Aleksander Županek Predsednik
2 Dimnikarstvo Dimko d.o.o. Robert Zemljič Član
3 Dimnikarstvo Rodošek d.o.o. Nataša Pavčič Rodošek Članica
4 Dimnikarska služba Vehovar d.o.o. Martin Vehovar Član
5 Durot d.o.o. Simon Jeranovič Član
6 JKP Grosuplje d.o.o. Martina Vesna Muhič Članica

Komisija za nagrade in priznanja ZKGS obravnava prispele vloge za vsakoletno podelitev nagrad in priznanj Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije ter oblikuje predlog finalistov, ki ga predloži v presojo in potrditev Upravnemu odboru Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije.

Predsednik komisije: Mitja Constantini, Komunala Tolmin, d.o.o.

Mandat: 2023–2027

Člani komisije:

Št. Podjetje Član Funkcija
1. Komunala Tolmin, d.o.o. Mitja Constantini Predsednik
2. Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije Sebastijan Zupanc Član

Komisija za spremljanje izvajanja in razlago KPKD je bipartitna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki podpisnikov Kolektivne pogodbe komunalne dejavnosti (KPKD) delodajalske strani in delojemalske strani. Podpisniki KPKD so Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve na delodajalski strani ter Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije in KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije na delojemalski strani.

Komisijo sestavlja šest članov, trije predstavniki na vsaki strani. V komisiji kot strokovna podpora delujejo tudi strokovne službe organizacij podpisnic. Komisiji izmenično predseduje predstavnik ene od strank kolektivne pogodbe. Mandat predsedujočega traja eno leto od dneva imenovanja. Prvi mandat pripada delojemalski strani.

Komisija spremlja izvajanje kolektivne pogodbe ter sprejema razlage in mnenja glede izvajanja določb kolektivne pogodbe ter priporočila strankama kolektivne pogodbe za ureditev posameznega vprašanja.

Komisija je bila imenovana decembra 2021 za mandatno obdobje 2021–2026.

Člani komisije:

Št. Organizacija Član Funkcija
1 ZKGS mag. Janko Širec Predsednik
2 ZKGS (Pravna služba GZS) Andrej Vrtačnik Član
3 ZDS Mojca Tolič Članica
4 SKVNS Majda Marolt Članica
5 SKVNS Mojca Brinovec Članica
6 KNSS – Neodvisnost Vlasta Žulič Članica

Konferenca komunalnega gospodarstva je vsakoletni največji dogodek na področju komunalnega gospodarstva, ki enkrat letno združi komunalno sfero pri obravnavi najaktualnejših vprašanj. Konferenco organizira Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije.

Programski svet za pripravo Konference komunalnega gospodarstva je pristojen za oblikovanje programskih izhodišč vsakoletne konference.

Člani Programskega sveta za pripravo Konference komunalnega gospodarstva so predsednik in podpredsedniki ZKGS, predsedniki komisij za ekonomiko in pravna vprašanja, oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki in urejanje in čiščenje javnih površin ter predstavnik zunanjega izvajalca, ki sodeluje pri organizaciji konference.

Člani programskega sveta:

Št. Podjetje Član Funkcija
1. Komunala Ptuj d.d. mag. Janko Širec Predsednik ZKGS
2. Hydrovod d.o.o. Antun Gašparac Podpredsednik ZKGS, predsednik Komisije za ekonomiko in pravna vprašanja
3. Komunala Nova Gorica d.d. Darko Ličen Podpredsednik ZKGS, predsednik Komisije za urejanje in čiščenje javnih površin
4. Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. Drago Dervarič Predsednik Komisije za ravnanje z odpadki
5. Vodovod – kanalizacija, d.o.o. Celje mag. Marko Cvikl Predsednik Komisije za odvajanje in čiščenje odpadne vode
6. JKP Prodnik d.o.o. Marko Fatur Predsednik Komisije za oskrbo s pitno vodo
7. Inštitut za javne službe mag. Stanka Cerkvenik Zunanja izvajalka

ČLANSTVO V ZKGS


Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije združuje večino slovenskih izvajalcev gospodarske javne službe varstva okolja in podjetja, ki zagotavljajo podporne storitve in druge rešitve izvajalcem javnih služb ali drugače delujejo na področjih, ki jih pokriva zbornica.

Kot takšna je močan zastopnik interesov komunalnega gospodarstva in legitimen sogovornik v dialogu z vladnimi in nevladnimi organizaciji, mednarodno skupnostjo ter širšo javnostjo v prizadevanju za izboljšanje poslovnega okolja, oblikovanje področne politike in sprejemanje reprezentativnih stališč na eni strani ter oblikovanje smiselnih ukrepov za zastopanje interesov in doseganje skupnih ciljev članstva na drugi strani.

Članstvo v Zbornici komunalnega gospodarstva Slovenije vam prinaša:


 • Dostop do ažurne strokovne podpore in pomembnih informacij na enem mestu.
 • Zastopanje interesov na nacionalni ravni in vplivanje na oblikovanje področnih politik.
 • Brezplačna udeležba na številnih strokovnih in neformalnih dogodkih.
 • Sektorski socialni dialog in zastopanje interesov v relaciji do delojemalskih organizacij.
 • Brezplačna delovnopravna in druga gospodarsko pravna svetovanja.
 • Povezovanje s članstvom in partnerji iz stroke.
 • Članstvo v mednarodnih združenjih na področju komunalnega gospodarstva.
 • Uveljavljanje interesov in vplivanje na oblikovanje stališč zbornice.
 • Vzporedno članstvo v Gospodarski zbornici Slovenije.

Kdo se lahko včlani v zbornico?

 • Fizične in pravne osebe, gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnosti komunalnega gospodarstva.
 • Druge fizične in pravne osebe, gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnosti, povezane z izvajanjem gospodarskih javnih služb varstva okolja (kot na primer svetovanje, inženiring, dobavo tehnologij in opreme, vzdrževanje, izvajanje gradbenih in instalacijskih del v komunalnem gospodarstvu in sorodne dejavnosti).
 • Fizične in pravne osebe s področja znanosti, poklicna in strokovna društva in združenja ter druge organizacije, ki delujejo na področju komunalnih dejavnosti, ki se v ZKGS lahko včlanijo kot podporni člani.

Po Standardni klasifikaciji dejavnosti spadajo v Zbornico komunalnega gospodarstva Slovenije organizacije pod naslednjimi šiframi:

SKDDejavnost
35.220Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.300Oskrba s paro in vročo vodo
36.000Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000Ravnanje z odplakami
38.110Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310Demontaža odpadnih naprav
38.320Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
81.210Splošno čiščenje stavb
81.220Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
96.030Pogrebna dejavnost

Članarina in včlanitev

Članarina se izračuna za posamezno leto in se obračuna na naslednji način:

 • Osnova izračuna članarine je seštevek vkalkuliranih plač v preteklem letu;
 • Stopnja za odmero je 0,242 % osnove iz prejšnje alineje;
 • Najmanjši znesek letne članarine je 460,00 €;
 • Največji znesek letne članarine je 7.900,00 €.

Ob včlanitvi tekom leta se obračuna sorazmerni delež članarine.

Za več informacij o včlanitvi in informativni izračun višine članarine nas kontaktirajte na komunala@komunalna-zbornica.si ali 01 5898 484.

Za včlanitev izpolnite spodnji pristopni obrazec in nam ga pošljite na e-naslov komunala@komunalna-zbornica.si ali po pošti na naslov Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana.

NAGRADE IN PRIZNANJA ZKG


Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije vsako leto podeljuje nagrado in priznanja za podjetniške in osebne dosežke na področju komunalnega gospodarstva v Republiki Sloveniji.

Nagrada se podeli, če so dosežki vplivali na trajne rezultate poslovanja in splošen ugled gospodarske družbe v širšem družbenem okolju. Priznanje se podeli podjetju za uspešno delo ali jubileje, posameznikom pa za njihov prispevek in dolgoletno delo na področju komunalnih dejavnosti.

Nagrade in priznanja se podeljujejo skladno s pravili o priznanjih Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije.

Seznam prejemnikov nagrad in priznanj ZKG:

Razpisna dokumentacija

Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije (v nadaljevanju ZKGS), Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, v skladu s Pravilih o priznanjih ZKGS, objavlja Razpis za podelitev priznanj ZKGS za leto 2023. Rok za oddajo prijav je petek, 23. februar 2024, do 12.00 ure.

Priznanja ZKGS 2023_razpis

Pravila o priznanjih ZKGS

Obrazec_Jubilejno priznanje_2023

Obrazec_Priznanje posamezniku ZKGS_2023

Obrazec_Priznanje za posebne dosežke_2023

 

 

Priznanje Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2022

KOMUNALA TRBOVLJE, priznanje Zbornice komunalnega gospodarstva za 70 let uspešnega dela na področju komunalne dejavnosti
GOSPOD BERTI RUTAR, priznanje Zbornice komunalnega gospodarstva za dolgoletno uspešno delo na področju komunalne dejavnosti prejme

 

Nagrada Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2022

KOMUNALA NOVO MESTO, nagrado Zbornice komunalnega gospodarstva za posebne podjetniške dosežke na področju komunalne dejavnosti

Nagrado ZKG za leto 2021 prejmeta:

SIMBIO d.o.o. za izjemno uspešno poslovanje na področju komunalnega gospodarstva ter 70 let delovanja na področju zbiranja komunalnih odpadkov v Celju.
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. za izjemne dosežke na področju komunalnih dejavnosti.

 

Priznanje ZKG za leto 2021 (za leto 2022 v primeru jubileja) prejmejo:

DIMNIKARSTVO DIMKO d.o.o. za 30 let delovanja na področju dimnikarske dejavnosti.
DIMNIKARSTVO ŽUPANEK d.o.o. za 30 let delovanja na področju dimnikarske dejavnosti.
DUROT DIMNIKARSTVO PESNICA d.o.o. za 30 let delovanja na področju dimnikarske dejavnosti.
KOMUNALA JAVNO PODJETJE d.o.o. za 30 let delovanja na področju komunalne dejavnosti.
JP KOMUNALA RADEČE d.o.o. za 30 let delovanja na področju komunalne dejavnosti.
KOMUNALA TOLMIN JAVNO PODJETJE d.o.o. za 70 let delovanja na področju komunalne dejavnosti.
KOMUNALA TREBNJE d.o.o. za 60 let delovanja na področju komunalne dejavnosti.
JKP KOMUNALA KOČEVJE d.o.o. za 70 let delovanja na področju komunalne dejavnosti.
MARIBORSKI VODOVOD d.o.o. za 120 let delovanja na področju komunalne dejavnosti.
SAUBERMACHER KOMUNALA d.o.o. za 30 let delovanja na področju komunalne dejavnosti.
Gospod MIRAN LOVRIČ za izjemne poslovodne in organizacijske dosežke v podjetju VIK Nova Gorica in dolgoletno uspešno delo na področju komunalne dejavnosti.

 

 

Zbornica komunalnega gospodarstva je 23. septembra 2021 na prvem dnevu jubilejne 10. konference komunalnega gospodarstva v Podčetrtku podelila nagrado in priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2020. Nagrado in štiri priznanja so prejela podjetja in posamezniki, ki so bili najbolj zaslužni za razvoj in prepoznavnost slovenskega komunalnega gospodarstva v letu 2020 (ali 2021 v primeru jubileja).


Nagrado za leto 2020 je prejelo:

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o. za izjemne podjetniške dosežke na področju komunalnih dejavnosti ter 60 let delovanja na področju komunalnih dejavnosti


Priznanja za leto 2020 so prejeli:

KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d, za 60 let delovanja ptujskega vodovoda
Podjetje SNAGA d.o.o.
za 60 let delovanja in izjemne dosežke na področju komunalnih dejavnosti
KOMUNALA NOVA GORICA d.d
za 70 let delovanja in izjemne dosežke na področju komunalnega gospodarstva
Gospod MILAN ŽNIDARŠIČ
za izjemne podjetniške in poslovodne dosežke ter dolgoletno uspešno delo na področju komunalnih dejavnosti

(Od leve proti desni:) Miran Lovrič, predsednik ZKG; Marko Fatur, direktor podjetja Prodnik d.o.o.; Milan Žnidaršič, nekdanji direktor Komunale Trbovlje, d.o.o.; Darko Ličen, direktor Komunale Nova Gorica d.d.; Jasmina Purič, Snaga d.o.o.; mag. Janko Širec, direktor Komunale Ptuj d.d.; Sebastijan Zupanc, direktor ZKG

Podelitev nagrade in priznanj Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2019 je bila zaradi epidemioloških razmer zamaknjena in je potekala na 10. konferenci komunalnega gospodarstva dne 23. septembra 2021 v Podčetrtku. Priznanja so prejela podjetja in posamezniki, ki so bili najbolj zaslužni za razvoj in prepoznavnost slovenskega komunalnega gospodarstva v letu 2019.


Priznanja za leto 2019 so prejeli:

Podjetje HYDROVOD d.o.o. za 60 let delovanja na področju komunalne dejavnosti
JP KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA d.o.o. za izjemne dosežke na področju komunalnih dejavnosti
Gospod MARKO FATUR za dolgoletno uspešno delo na področju komunalnih dejavnosti
Nagrada Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2019 ni bila podeljena.

 

(Od leve proti desni:) Miran Lovrič, predsednik ZKG; Marko Fatur, direktor podjetja Prodnika d.o.o.; Tomaž Kačar, direktor KP Vrhnika d.o.o.; Antun Gašparac, direktor podjetja Hydrovod d.o.o.; Sebastijan Zupanc, direktor ZKG

Nagrada in priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2018 so bili podeljeni 7. junija 2019 na 35. srečanju zaposlenih v komunalnem gospodarstvu Slovenije – Komunaliadi 2019, ki je potekala v organizaciji Komunale Trebnje d.o.o. Podeljenih je bilo sedem priznanj in ena nagrada podjetjem in posameznikom, ki so bili najbolj zaslužni za razvoj in prepoznavnost slovenskega komunalnega gospodarstva v letu 2018 (ali 2019 v primeru jubileja).

 

Nagrado za leto 2018 je prejelo:

POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d. za izjemne podjetniške dosežke na področju komunalnih dejavnosti ter 150 let delovanja in 140 let delovanja pokopališča Pobrežje


Priznanje za leto 2018 so prejeli:

Podjetje VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o. za izjemne organizacijske dosežke na področju komunalnih dejavnosti
KOMUNALA TRŽIČ d.o.o. za 60 let delovanja na področju komunalnih dejavnosti
KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o. za izjemne organizacijske dosežke na področju komunalnih dejavnosti in 60 let poslovanja
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. za 60 let poslovanja in posebne podjetniške dosežke na področju komunalne dejavnosti
KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. za 70 let delovanja na področju komunalnih dejavnosti
Gospod ZDRAVO HOČEVAR za dolgoletno delo in prispevek na področju komunalnih dejavnosti
Gospod LEO KREMŽAR za njegov prispevek na področju komunalnih dejavnosti

 

(Od leve proti desni:) Sebastijan Zupanc, direktor ZKG; mag. Lidija Pliberšek, direktorica Pogrebnega podjetja Maribor; g. Leo Kremžar; mag. Gregor Ficko, direktor JKP Radlje ob Dravi; Sandi Grčar, direktor Komunale Zagorje; Primož Bajželj, direktor Komunale Tržič; mag. Marko Cvikl, direktor podjetja Vodovod – Kanalizacija, Celje

Nagrada in priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2017 so bili podeljeni na 34. srečanju zaposlenih v komunalnem gospodarstvu Slovenije – Komunaliadi 2018 dne 8. junija 2018. Podeljena so bila tri priznanja in ena nagrada podjetjem in posameznikom, ki so bili najbolj zaslužni za razvoj in prepoznavnost slovenskega komunalnega gospodarstva v letu 2017 (ali 2018 v primeru jubileja).

 

Nagrado za leto 2017 je prejela:

KOMUNALA KRANJ d.o.o. za šestdeset let uspešnega delovanja in posebne podjetniške dosežke na področju komunalne dejavnosti


Priznanje za leto 2017 so prejeli:

JKP d.o.o. SLOVENSKE KONJICE za izjemne organizacijske dosežke na področju komunalnih dejavnosti in štirideset let uspešnega delovanja na komunalnem področju
KOMUNALA LAŠKO d.o.o. za trideset let poslovanja v sedanji organizacijski obliki, sedemdeset let organiziranega delovanja na področju komunalne dejavnosti in devetdeset let organiziranega delovanja vodovoda
Gospod RUDOLF HORVAT, univ. dipl. prav., za izjemne dosežke pri vodenju in razvoju podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o., dolgoletno delo in prispevek na področju gospodarnega ravnanja z odpadki v Sloveniji

 

(Od leve proti desni): Miran Lovrič, predsednik ZKG; Marko Kocjančič, direktor Komunale Kranj d.o.o.; mag. Franc Dover, direktor JKP d.o.o. Slovenske Konjice; Rudolf Horvat, direktor Saubermacher Slovenija d.o.o.; Tomaž Novak, direktor Komunale Laško d.o.o.

9. junija 2017 je na 34. srečanju zaposlenih v komunalnem gospodarstvu Slovenije – Komunaliadi 2017 v Krškem Zbornica komunalnega gospodarstva podelila nagrado in priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2016. Podeljenih je bilo šest priznanj in ena nagrada najbolj zaslužnim in uspešnim podjetjem in posameznikom v komunalni sferi v letu 2016.

 

Nagrado za leto 2016 je prejela:

MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. za 60 let uspešnega delovanje in razvoja na komunalnem področju


Priznanje za leto 2016 so prejeli:

KSP HRASTNIK d.d. za šestdeset let uspešnega delovanja na komunalnem področju
KOMUNALA d.o.o., SEVNICA za šestdeset let uspešnega delovanja na komunalnem področju
Gospod JOŽE LESKOVAR, univ. dipl. inž. rud., za dolgoletno delo in dosežke na komunalnem področju
KSP LITIJA d.o.o. za šestdeset let uspešnega delovanja na komunalnem področju
DINOS d.d., za sedemdeset let uspešnega delovanja na komunalnem področju
KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA d.o.o. za sedemdeset let uspešnega delovanja na komunalnem področju

 

Prejemniki nagrade in priznanj ZKG za leto 2016

Zbornica komunalnega gospodarstva je 22. septembra 2016 na 6. problemski konferenci komunalnega gospodarstva podelila nagrado in priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2015. Podeljena je bila ena nagrada in tri priznanja najbolj zaslužnim posameznikom in podjetjem v komunalni sferi za leto 2015.

 

Nagrado za leto 2015 je prejela:

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. za dolgoletno uspešno delovanje na komunalnem področju


Priznanje za leto 2015 so prejeli:

JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE, d.o.o. za 100 let delovanja trboveljskega vodovoda
mag. DANILO BURNAČ za uspešno vodenje javnega podjetja Mariborski vodovod d. d.
KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o. za 60 let uspešnega delovanja na komunalnem področju

 

Prejemniki nagrade in priznanj ZKG za leto 2015

Leta 2015 je bila podeljena ena nagrada in šest priznanj Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2014.

 

Nagrado za leto 2014 je prejel:

CEROP d.o.o. kot eno najhitreje rastočih podjetij na področju Pomurja


Priznanje za leto 2014 so prejeli:

KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d.o.o. za 50-letno uspešno delovanje na komunalnem področju
JKP GROSUPLJE, d.o.o. za 50-letno uspešno delovanje na komunalnem področju
KOMUNALA TREBNJE d.o.o. za 50-letno uspešno delovanje na komunalnem področju
Gospod MIROSLAV SEP za uspešno dolgoletno vodenje Javnega komunalnega podjetja Dravograd d.o.o.
Gospod DARKO FERLAN za uspešno dolgoletno delo na področju komunalnih dejavnosti
Gospod RADOŠ PETROVIĆ za 25 let uspešnega vodenja področja vzdrževanja okolja

 

Prejemniki nagrade in priznanj ZKG za leto 2014

Leta 2014 so bila podeljena nagrada in priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2013. Nagrado sta prejeli dve podjetji, priznanja pa štirje posamezniki za izjemne dosežke na komunalnem področju v letu 2013.

 

Nagrado za leto 2013 sta prejela:

ŽALE, d.o.o. za 100 let delovanja družbe
KOSTAK d. d. za 60-letno uspešno delovanje na komunalnem področju


Priznanje za leto 2013 so prejeli:

Gospod STOJAN JAKIN za uspešno dolgoletno vodenje javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Gospod IGOR ILAR za uspešno delo pri izgradnji Centralne čistilne naprave Novo mesto
Gospod DRAGO FINŽGAR za uspešno dolgoletno vodenje javnega podjetja Komunala Radovljica, d.o.o.
Gospod MIRKO ULČAR za uspešno dolgoletno vodenje podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.

Prejemniki nagrade in priznanj ZKG za leto 2013

Prvič je Zbornica komunalnega gospodarstva nagrado in priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva podelila na 29. srečanju zaposlenih v komunalnem gospodarstvu Slovenije – Komunaliadi 2013, ki je potekala 7. in 8. junija 2013 v Krškem. Prvi prejemnik nagrade je bilo podjetje Mariborski vodovod d.d., zbornična priznanja pa je prejelo tudi pet podjetij in posameznikov, ki so izkazali posebne dosežke v komunalnih dejavnostih ali slavili jubilej v letu 2012.

 

Nagrado za leto 2012 je prejel:

MARIBORSKI VODOVOD d. d. za uspešno delovanje na komunalnem področju


Priznanje za leto 2012 so prejeli:

KOMUNALA ZAGORJE d.o.o. za 55 let delovanja na komunalnem področju
Gospod BORIS KOROŠEC za uspešno dolgoletno vodenje podjetja Kraški vodovod Sežana, d.o.o.
Mag. LIDIJA PLIBERŠEK za vodenje mednarodne organizacije ASCE
Gospod DUŠAN BUTINA za uspešno dolgoletno vodenje Zbornice komunalnega gospodarstva
Gospod MARIJAN JEDOVNICKI za uspešno dolgoletno vodenje Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o.

 

Prejemniki nagrade in priznanj ZKG za leto 2012

KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI


Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije uveljavlja stališča in interese članov v socialno ekonomskem dialogu na ravni dejavnosti komunalnega gospodarstva in je ena od podpisnic Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti.

Socialni partnerji Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve kot predstavnika delodajalcev ter Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije in KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije kot predstavnika delojemalcev so 16. junija 2021 podpisali novo Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti za obdobje petih let.

Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti je objavljena v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021.

Kolektivna pogodba velja za delodajalce, ki so člani delodajalskih organizacij podpisnic kolektivne pogodbe in ki trajno opravljajo dejavnost na območju Republike Slovenije, kot glavno dejavnost pa opravljajo eno od dejavnosti, razvrščenih v naslednje podrazrede dejavnosti po SKD 2008:

35.220, 35.300, 36.000, 37.000, 38.110, 38.120, 38.210, 38.220, 38.310, 38.320, 39.000, 81.210, 81.220, 81.290, 81.300 in 96.030. Prav tako velja tudi za delodajalce, ki so člani Zbornice komunalnega gospodarstva in opravljajo strokovne tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, če so organizirani kot družba, v katero so povezana javna podjetja, ki opravljajo katerokoli dejavnost iz prvega odstavka tega člena kot glavno dejavnost. Skladno s Sklepom o ugotovitvi razširjene veljavnosti KPKD z dne 10. 10. 2023 velja razširjena veljavnost KPKD za dejavnosti 36.000, 37.000, 38.110, 38.220 in 38.320 za vse delodajalce, ki opravljajo eno izmed navedenih dejavnosti kot glavno dejavnost.

Za reševanje vprašanj in nejasnosti v povezavi z izvajanjem določb Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti je pristojna Komisija za spremljanje izvajanja in razlago KPKD , ki sprejema mnenja, razlage in priporočila v povezavi s kolektivno pogodbo.

Nova Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2024

Socialni partnerji Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve kot predstavnika delodajalcev ter Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, ki je član Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, in KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije kot predstavnika delojemalcev so podpisali Tarifno prilogo h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2024. S podpisom tarifne priloge so pogodbeni partnerji dosegli uskladitev glede višine povišanja najnižjih osnovnih plač ter regresa v komunalnih dejavnostih za leto 2024.

Z uveljavitvijo nove Tarifne priloge se zneski najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti linearno povečajo za 6 %. Tako bo najnižja osnovna plača za prvi tarifni razred znašala 638,81 evra, za drugi 695,96 evra, za tretji 770,24 evra, za četrti 901,70 evra, za peti 981,69 evra, za šesti 1.301,71 evra, za sedmi 1.610,31 evra, za osmi 2.067,51 evra in za deveti tarifni razred 2.467,50 evra. Regres za letni dopust bo znašal najmanj 1.500,00 EUR.

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2024 je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023, uporablja pa se od 1. 1. 2024 dalje. Dostopna je na povezavi tukaj.

Sprejeta mnenja, razlage in priporočila komisije: