O ZBORNICI


Zbornica komunalnega gospodarstva je samostojno, prostovoljno, nepridobitno interesno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost na področju dejavnosti komunalnega gospodarstva. Je prevzemnica dejavnosti GZS-ZKG in od 1. 1. 2023 dalje deluje samostojno ter je kot tesni pogodbeni partner del sistema Gospodarske zbornice Slovenije.

Zbornica povezuje člane s skupnim interesom nastopanja in uveljavljanja vpliva na področjih, ki so pomembna za člane iz dejavnosti javnih in tržnih gospodarskih služb varstva okolja, v razmerju do države, sindikatov, organov in institucij Evropske skupnosti ter drugih partnerjev pri sprejemanju in uresničevanju gospodarske politike, zakonodaje ter pogojev za delovanje gospodarskega sistema.

Zbornica deluje v skladu s Pravili Zbornice komunalnega gospodarstva, vizija in ključne strateške usmeritve razvoja komunalnega gospodarstva pa so zajete v Modri knjigi Zbornice komunalnega gospodarstva , ki predstavlja stališča in skupne interese članstva.

Pri svojem delovanju se povezuje z deležniki in interesnimi organizacijami v Sloveniji in na ravni Evropske unije. Strokovne službe ZKG tako zastopajo člane v področnem odboru za poklicne standarde Trajnostni razvoj Centra RS za poklicno izobraževanje, Sosvetu za statistiko naravnih virov in okolja ter Slovenskem inštitutu za standardizacijo, SIST TC iOVO. V mednarodnem okolju je ZKG članica evropskega združenja nacionalnih združenj s področja oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadnimi vodami EUREAU, evropske federacije dimnikarskih mojstrov ESCHFOE ter evropskega združenja nacionalnih združenj s področja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki MWE.

Zbornica komunalnega gospodarstva zastopa interese deležnikov naslednjih dejavnosti:


Oskrba s pitno vodo

Združujemo večino izvajalcev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

Ravnanje z odpadki

Zbornica povezuje izvajalce javne službe zbiranja odpadkov, regijske centre za obdelavo odpadkov in druge deležnike na področju ravnanja z odpadki.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode

V zbornico je vključena večina slovenskih izvajalcev odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki upravljajo tudi večino slovenskih komunalnih čistilnih naprav.

Urejanje in čiščenje javnih površin

Naši člani izvajajo urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov, zelenih športnih površin in drugih javnih površin.

Pogrebna in pokopališka dejavnost

V zbornico so vključena podjetja, ki izvajajo pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Dimnikarska dejavnost

Zastopamo tudi interese izvajalcev dimnikarskih dejavnosti.

UPRAVNI ODBOR

STALNA DELOVNA TELESA

STROKOVNA SLUŽBA

Upravni odbor ZKG


Upravni odbor Zbornice komunalnega gospodarstva je najvišji organ ZKG. Sestavlja ga 20 voljenih članov, ki so predstavniki članskih podjetij Zbornice komunalnega gospodarstva, ter po funkciji direktor Zbornice komunalnega gospodarstva. Upravni odbor vodi predsednik, ki ga nadomeščata podpredsednika. Predsednik Upravnega odbora ZKG je obenem tudi predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva. Mandat upravnega odbora traja štiri leta.

Predsednik: mag. Janko Širec

Člani Upravnega odbora ZKG

ŠT.: PODJETJE: PRIIMEK IN IME: FUNKCIJA:
1. KOMUNALA PTUJ d.d. Janko Širec Predsednik
2. DIMNIKARSTVO ŽUPANEK d.o.o. Aleksander Županek Član
3. HYDROVOD d.o.o. Antun Gašparac Podpredsednik
4. JP KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o. Sandi Grčar Član
5. JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. Krištof Mlakar Član
6. KOMUNALA Izola d.o.o. KOMUNALA Isola s.r.l. Denis Bele Član
7. KOMUNALA KRANJ d.o.o. Mitja Jarc Član
8. KOMUNALA NOVA GORICA d.d. Darko Ličen Podpredsednik
9. KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. Bojan Kekec Član
10. KOMUNALA TRBOVLJE, d.o.o. Igor Glušič Član
11. KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o. Gašper Škarja Član
12. KOSTAK d.d. Jože Leskovar Član
13. NIGRAD d.d. Matjaž Krevelj Član
14. PRODNIK d.o.o. Marko Fatur Član
15. SAUBERMACHER – KOMUNALA MURSKA SOBOTA d.o.o. Drago Dervarič Član
16. SIMBIO d.o.o. Marko Zidanšek Član
17. VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o. Marko Cvikl Član
18. VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. Borut Mozetič Član
19. VODOVOD SISTEMA B d.o.o. Boštjan Zver Član
20. ŽALE, d.o.o. Robert Martinčič Član
21. ZBORNICA KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA Sebastijan Zupanc Član

SKRIJ SEZNAM

Stalna delovna telesa ZKG

Stalna delovna telesa spremljajo stanje na področju razvoja in pogojev delovanja podjetij dejavnosti komunalnega gospodarstva ter obravnavajo področna strokovna vprašanja, glede katerih sprejemajo sklepe in stališča. Sestavljajo jih predstavniki članskih podjetij in imajo štiriletni mandat.

V okviru Zbornice komunalnega gospodarstva deluje 11 stalnih delovnih teles.

Več o posameznem delovnem telesu:

Upravni odbor.

Predsednik: mag. Janko Širec, Komunala Ptuj d.d.

Mandat: 2023–2027

Člani UO ZKG:

Št. Podjetje Član Funkcija
1 KOMUNALA PTUJ d.d. Janko Širec Predsednik
2 DIMNIKARSTVO MARIBOR d.o.o. Aleksander Županek Član
3 HYDROVOD d.o.o. Antun Gašparac Član
4 JKP LOG d.o.o. Marjetica Tasič Bukovec Članica
5 JP KOMUNALA Cerknica d.o.o. Anton Kranjc Član
6 JP VOKA SNAGA d.o.o. David Polutnik Član
7 KOMUNALA KRANJ d.o.o. Matjaž Berčon Član
8 KOMUNALA Nova Gorica d.d. Darko Ličen Član
9 KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. Bojan Kekec Član
10 KOMUNALA ORMOŽ d.o.o. Pavla Majcen Članica
11 KOMUNALA ŠKOFJA LOKA d.o.o. Primož Ržen Član
12 KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o. Sandi Grčar Član
13 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o. Gašper Škarja Član
14 KOSTAK d.d. Jože Leskovar Član
15 MARIBORSKI VODOVOD d.d. Miran Jug Član
16 MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. Davor Briševac Član
17 PRODNIK d.o.o. Marko Fatur Član
18 SAUBERMACHER – KOMUNALA Murska Sobota d.o.o. Drago Dervarič Član
19 VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o. Marko Cvikl Član
20 ŽALE, d.o.o. Robert Martinčič Član

 

Direktor ZKG je član UO ZKG po funkciji.

Komisija za ravnanje z odpadki obravnava vprašanja, povezana z izvajanjem gospodarske javne službe zbiranja odpadkov in širšo problematiko ravnanja z odpadki v Sloveniji.

Predsednik komisije: Drago Dervarič, Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.

Mandat: 2019–2023

Člani komisije:

Št. Podjetje Član Funkcija
1 Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. Drago Dervarič Predsednik
2 Komunala d.o.o., Idrija Brigita Šen Kreže Podpredsednica
3 Publikus d.o.o. Igor Petek Podpredsednik
4 INTERSEROH d.o.o. Darja Figelj Članica
5 Javne službe Ptuj d.o.o. Gregor Uhan Član
6 Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. Marko Leoni Član
7 JKP Grosuplje d.o.o. Alojz Mehle Član
8 JP KPV, d.o.o. Edin Behrić Član
9 JP VOKA SNAGA d.o.o. Marjeta Peterlin Članica
10 Komunala Brežice d.o.o. Marko Ferenčak Član
11 Komunala Izola d.o.o. Goran Trebec Član
12 Komunala Kranj d.o.o. Igor Viktor Bizjak Član
13 Komunala Nova Gorica d.d. Dario Rolih Član
14 Komunala Novo mesto d.o.o. Simon Štukelj Član
15 Komunala Ormož d.o.o. Ludvik Hriberšek Član
16 Komunala Ptuj d.d. Dejan Bele Član
17 Komunala Radgona d.o.o. Miran Dokl Član
18 Komunala Radovljica, d.o.o. Mojca Dolar Članica
19 Komunala Trebnje d.o.o. Andreja Martinčič Članica
20 Kostak d.d. Jože Leskovar Član
21 Komunala Škofja Loka d.o.o. Janez Štalec Član
22 KSD d.o.o. Ajdovščina Luka Jejčič Član
23 Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. Danica Škerbec Turk Članica
24 OKOLJE Piran, d.o.o. Milica Maslo Bezer Članica
25 Prodnik d.o.o. Matjaž Draksler Član
26 Saubermacher Slovenija d.o.o. Andrej Gomboši Član
27 SIMBIO d.o.o. Alojz Marš Član
28 SNAGA d.o.o. Franc Dover Član
29 SLOPAK d.o.o. Srečko Bukovec Član
30 ZEOS, d.o.o. Alenka Gruden Belavič Članica

Komisija za oskrbo s pitno vodo obravnava vprašanja, povezana z izvajanjem gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in širšo problematiko pitne vode v Sloveniji.

Predsednik komisije: Marko Fatur, Prodnik d.o.o.

Mandat: 2019–2023

Člani komisije:

Št. Podjetje Član Funkcija
1 Prodnik d.o.o. Marko Fatur Predsednik
2 Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l. Martin Pregelj Podpredsednik
3 HYDROVOD d.o.o. Rado Devjak Član
4 Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. Mateja Rejc Članica
5 JKP Brezovica d.o.o. Miran Repar Član
6 JKP Grosuplje d.o.o. Janez Virant Član
7 JKP Žalec, d.o.o. Igor Glušič Član
8 JP VOKA SNAGA d.o.o. Jože Tomec Član
9 Komunala Brežice d.o.o. Krištof Klemen Žnideršič Član
10 Komunala Kranj d.o.o. Boštjan Dobrovoljc Član
11 Komunala Novo mesto d.o.o. Istok Zorko Član
12 Komunala Ormož d.o.o. Pavla Majcen Članica
13 Komunala Ptuj d.d. Rado Vek Član
14 Komunala Radgona d.o.o. Anton Rožman Član
15 Komunala Radovljica, d.o.o. Bojan Gašperin Član
16 Komunala Trbovlje, d.o.o. Tomaž Radič Član
17 Komunala Tržič d.o.o. Boris Bizjak Član
18 Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. Gregor Hribar Član
19 Kostak d.d. Špela Arh Marinčič Članica
20 KOVOD Postojna, d.o.o. Tomaž Fabčič Član
21 Kraški vodovod Sežana d.o.o. Primož Turšič Član
22 KSP Litija d.o.o. Marko Berčon Član
23 Kolektor Sisteh d.o.o. Ludvik Mekuč Član
24 Komunala Škofja Loka d.o.o. Tomaž Žumer Član
25 Mariborski vodovod d.d. Peter Levtek Član
26 Prodnik d.o.o. Aleš Stražar Član
27 Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. Marko Planinšek Član
28 Vodovod sistema B d.o.o. Boštjan Zver Član
29 Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Borut Stepančič Član

Komisija za odvajanje in čiščenje odpadne vode obravnava vprašanja, povezana z izvajanjem gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode in širšo problematiko ravnanja z odpadnimi vodami v Sloveniji.

Predsednik komisije: Marko Cvikl, Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Mandat: 2019–2023

Člani komisije:

Št. Podjetje Član Funkcija
1 Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. Marko Cvikl Predsednik
2 JP VOKA SNAGA d.o.o. Boštjan Mišmaš Podpredsednik
3 Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. Brigita Šen Kreže Članica
4 JKP Brezovica d.o.o. Gorazd Krompič Član
5 JKP Grosuplje d.o.o. Sandi Hribar Član
6 JP KPV, d.o.o. Mojca Plečnik Usenik Članica
7 Kolektor Sisteh d.o.o. Aleš Verbnik Član
8 Komunala Brežice d.o.o. Miha Pšeničnik Član
9 Komunala Kranj d.o.o. Zoran Arnež Član
10 Komunala Novo mesto d.o.o. Simon Lukšič Član
11 Komunala Odtok d.o.o. Andrej Sitar Član
12 Komunala Ormož d.o.o. Pavla Majcen Članica
13 Komunala Ptuj d.d. Jernej Šömen Član
14 Komunala Radgona d.o.o. Tadeja Zupančič Članica
15 Komunala Radovljica, d.o.o. Davor Jerala Član
16 Komunala Trbovlje, d.o.o. Gašper Princ Član
17 Komunala Trebnje d.o.o. Jože Granda Član
18 Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. Nataša Uranjek Članica
19 Kostak d.d. Andrej Škofljanec Član
20 KOVOD Postojna, d.o.o. Tjaša Smrdel Članica
21 Kraški vodovod Sežana d.o.o. Peter Švagelj Član
22 KSP Litija d.o.o. Roman Ciglar Član
23 Komunala Škofja Loka d.o.o. Mojca Müller Članica
24 Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. Alan Peroša Član
25 NIGRAD d.d. Dejan Tacer Član
26 Prodnik d.o.o. Jaka Plečko Član
27 Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Mitja Gorjan Član

Podkomisija za male komunalne čistilne naprave je pristojna za urejanje seznama Malih komunalnih čistilnih naprav.

Predsednik podkomisije: Boštjan Mišmaš, JP VOKA SNAGA d.o.o.

Mandat: 2019–2023

Člani komisije:

Št. Podjetje Član Funkcija
1 JP VOKA SNAGA d.o.o. Boštjan Mišmaš Predsednik
2 JKP Grosuplje d.o.o. Tjaša Šilc Članica
3 Komunala Brežice d.o.o. Simona Šekoranja Članica
4 Komunala Novo mesto d.o.o. Bernardka Cimrmančič Članica
5 Komunala Radgona d.o.o. Tadeja Zupančič Članica
6 Komunala Trebnje d.o.o. Marko Glogovič Član
7 Komunala Tržič d.o.o. Tina Božič Članica
8 Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. Nataša Uranjek Članica
9 Kostak d.d. Tit Dokler Član
10 KOVOD Postojna, d.o.o. Ana Jelovčan Članica
11 Kraški vodovod Sežana d.o.o. Peter Švagelj Član
12 KSP Litija d.o.o. Marta Peršin Članica
13 Komunala Škofja Loka d.o.o. Anže Sodnik Član
14 Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. Kim Pjevović Članica
15 NIGRAD d.d. Primož Rebrec Član
16 Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. Tanja Čerič Članica
17

 

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Mojca Lapajne Članica

Komisija za ekonomiko obravnava ekonomska in pravna vprašanja, povezana z izvajanjem javnih služb varstva okolja.

Predsednik komisije: Antun Gašparac, HYDROVOD d.o.o.

Mandat: 2019–2023

Člani komisije:

Št. Podjetje Član Funkcija
1 HYDROVOD d.o.o. Antun Gašparac Predsednik
2 Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. Tatjana Arčan Podpredsednica
3 BASS d.o.o., Celje Matjaž Centrih Član
4 HYDROVOD d.o.o. Dušan Justin Član
5 Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o. Marija Slavič Članica
6 JKP Brezovica d.o.o. Monika Pulko Jurca Članica
7 JKP Grosuplje d.o.o. Tatjana Vozlič Članica
8 JP Komunala Črnomelj d.o.o. Samo Kavčič Član
9 Komunala Brežice d.o.o. Jože Denžič Član
10 Komunala Nova Gorica d.d. Nataša Znidarčič Članica
11 Komunala Novo mesto d.o.o. Kristina Ficko Članica
12 Komunala Ormož d.o.o. Pavla Majcen Članica
13 Komunala Ptuj d.d. Tatjana Hočurščak Sternad Članica
14 Komunala Radgona d.o.o. Simona Skaza Članica
15 Komunala Radovljica, d.o.o. Mojca Poklukar Članica
16 Komunala Trebnje d.o.o. Suzana Judež Članica
17 Komunala Tržič d.o.o. Vesna Jekovec Članica
18 Komunalno podjetje Logatec, d.o.o. Marijana Kunc Članica
19 Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. Dominika Drev Članica
20 Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina Marta Klemše Černigoj Članica
21 Kostak d.d. Darja Modic Članica
22 KSP Litija d.o.o. Karmen Potisek Članica
23 Mariborski vodovod d.d. Sergej Danč Član
24 Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. Darja Petrič Članica
25 NIGRAD d.d. Ljuba Fekonja Članica
26 Prodnik d.o.o. Karmen Kenk Hribar Članica
27 Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l. Sara Raspor Članica
28 SIMBIO d.o.o. Darja Turk Članica
29 SNAGA d.o.o. Franc Dover Član
30 SLOPAK d.o.o. Srečko Bukovec Članica
31 Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Darja Rijavec Članica

Komisija za urejanje in čiščenje javnih površin obravnava vprašanja, povezana z izvajanjem gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Sloveniji.

Predsednik komisije: Darko Ličen, Komunala Nova Gorica d.d.

Mandat: 2019–2023

Člani komisije:

Št. Podjetje Član Funkcija
1 Komunala Nova Gorica d.d. Darko Ličen Predsednik
2 BIOS, d.o.o., Tržič Silvo Buček Član
3 Javne službe Ptuj d.o.o. Peter Bezjak Član
4 Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. Igor Bonča Član
5 JKP Grosuplje d.o.o. Branko Novak Član
6 JKP Žalec, d.o.o. Dušan Pungartnik Član
7 JP VOKA SNAGA d.o.o. Matjaž Karner Član
8 KOMUNA Beltinci d.o.o. Dejan Klemenčič Član
9 Komunala Brežice d.o.o. Krištof Klemen Žnideršič Član
10 Komunala Kranj d.o.o. Jure Kristan Član
11 Komunala Nova Gorica d.d. Uroš Rosa Član
12 Komunala Novo mesto d.o.o. Ivan Šašek Član
13 Komunala Radovljica, d.o.o. Matija Žiberna Član
14 Komunala Trebnje d.o.o. Janez Zaletel Član
15 Komunalno podjetje Logatec, d.o.o. Matjaž Kurent Član
16 Kostak d.d. Janez Kozole Član
17 Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. Danica Škerbec Turk Članica
18 NIGRAD d.d. Dejan Stević Član
19 SIMBIO d.o.o. Aleš Ljubek Član
20 SNAGA d.o.o. Franc Dover Član
21 Tisa d.o.o. Lena Marion Članica

Komisija za pogrebno in pokopališko dejavnost obravnava vprašanja, povezana z izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti v Sloveniji.

Predsednik komisije: mag. Robert Martinčič, ŽALE, d.o.o.

Mandat: 2019–2023

Člani komisije:

Št. Podjetje Član Funkcija
1 ŽALE, d.o.o. mag. Robert Martinčič Predsednik
2 Pogrebno podjetje Maribor d.d. mag. Lidija Pliberšek Podpredsednica
3 JKP LOG d.o.o. Marjetica Tasič Bukovec Podpredsednica
4 Javne službe Ptuj d.o.o. Peter Bezjak Član
5 Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. Marko Gnezda Član
6 JKP Grosuplje d.o.o. Kastelic David Član
7 JKP Žalec, d.o.o. Lidija Milutin Članica
8 Komunala Brežice d.o.o. Mitja Stergar Član
9 Komunala Kranj d.o.o. Jure Kristan Član
10 Komunala Nova Gorica d.d. Boštjan Milavec Član
11 Komunala Novo mesto d.o.o. Simon Štukelj Član
12 Komunala Trebnje d.o.o. Bojana Rebolj Članica
13 Komunala Tržič d.o.o. Damjan Meglič Član
14 Kostak d.d. Samantha Zobec Članica
15 Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. Tamara Petrica Članica
16 Prodnik d.o.o. Jaka Plečko Član

Komisija za dimnikarsko dejavnost obravnava vprašanja, povezana z izvajanjem dimnikarske dejavnosti v Sloveniji.

Predsednik komisije: Drago Dervarič, Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.

Mandat: 2019–2023

Člani komisije:

Št. Podjetje Član Funkcija
1 Dimnikarstvo Županek d.o.o. Aleksander Županek Predsednik
2 Dimnikarstvo Rodošek d.o.o. Arty Rodošek Član
3 DUROT d.o.o. Simon Jeranovič Član
4 Komunala Ormož d.o.o. Pavla Majcen Članica

Komisija za nagrade in priznanja obravnava prispele vloge za vsakoletno podelitev nagrad in priznanj Zbornice komunalnega gospodarstva ter oblikuje predlog finalistov, ki ga predloži v presojo in potrditev Upravnemu odboru Zbornice komunalnega gospodarstva.

Predsednik komisije: mag. Janko Širec, Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Mandat: 2019–2023

 

Člani komisije:

Št. Podjetje Član Funkcija
1. Komunalno podjetje Ptuj d.d. mag. Janko Širec predsednik
2. Komunala Izola d.o.o. Denis Bele član
3. Zbornica komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc član

Komisija za spremljanje izvajanja in razlago KPKD je bipartitna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki podpisnikov Kolektivne pogodbe komunalne dejavnosti (KPKD) delodajalske strani in delojemalske strani. Podpisniki KPKD so GZS-Zbornica komunalnega gospodarstva in Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve na delodajalski strani in Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije in KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije  na delojemalski strani.

Komisijo sestavlja šest članov, trije predstavniki na vsaki strani. V komisiji kot strokovna podpora delujejo tudi strokovne službe organizacij podpisnic. Komisiji izmenično predseduje predstavnik ene od strank kolektivne pogodbe. Mandat predsedujočega traja eno leto od dneva imenovanja. Prvi mandat pripada delojemalski strani.

Komisija spremlja izvajanje kolektivne pogodbe ter sprejema razlage in mnenja glede izvajanja določb kolektivne pogodbe ter priporočila strankama kolektivne pogodbe za ureditev posameznega vprašanja.

Komisija je bila imenovana decembra 2021 za mandatno obdobje 2021–2026.

Člani komisije:

Člani še niso imenovani, tabela še sledi

Konferenca komunalnega gospodarstva je vsakoletni največji dogodek na področju komunalnega gospodarstva, ki enkrat letno združi komunalno sfero pri obravnavi najaktualnejših vprašanj. Konferenco organizira Zbornica komunalnega gospodarstva.

Programski svet za pripravo Konference komunalnega gospodarstva je pristojna za oblikovanje programskih izhodišč vsakoletne konference.

Člani Programskega sveta za pripravo Konference komunalnega gospodarstva Slovenije so predsednik in podpredsedniki ZKG, predsedniki komisij za ekonomiko, oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki in urejanje in čiščenje javnih površin ter predstavnik zunanjega izvajalca, ki sodeluje pri organizaciji konference.

Člani programskega sveta:

Št. Podjetje Član Funkcija
1. Vodovodi in kanalizacija Nova gorica d.d. Miran Lovrič predsednik ZKG
2. Komunala Ptuj d.d. Janko Širec podpredsednik ZKG
3. Hydrovod d.o.o. Antun Gašparac podpredsednik ZKG, predsednik Komisije za ekonomiko
4. Saubermacher Komunala Murska Sobota d.o.o. Drago Dervarič predsednik Komisije za ravnanje z odpadki
5. Vodovod – kanalizacija, d.o.o. Celje Marko Cvikl predsednik Komisije za odpadno vodo
6. JKP Prodnik d.o.o. Marko Fatur predsednik Komisije za oskrbo s pitno vodo
7. Komunala Novo Gorica d.d. Darko Ličen predsednik Komisije za urejanje in čiščenje javnih površin
8. Inštitut za javne službe Stanka Cerkvenik zunanji izvajalec

Strokovna služba ZKG

Strokovna služba zbornice izvaja naloge in vse ostale aktivnosti, ki so določene v statutu ZKG in drugih internih aktih ZKG ter naloge, izhajajoče iz sklepov Upravnega odbora in Skupščine ZKG.

Strokovna služba ZKG izvajajo program dela, ki ga vsako leto sprejme Skupščina Zbornice komunalnega gospodarstva, in so stičišče za stike s članstvom. Strokovno službo vodi direktor ZKG.

Direktor: Sebastijan Zupanc

ČLANSTVO V ZKG


Zbornica komunalnega gospodarstva združuje večino slovenskih izvajalcev gospodarske javne službe varstva okolja in podjetja, ki zagotavljajo podporne storitve in druge rešitve izvajalcem javnih služb ali drugače delujejo na področjih, ki jih pokriva zbornica.

Kot takšna je močan zastopnik interesov komunalnega gospodarstva in legitimen sogovornik v dialogu z vladnimi in nevladnimi organizaciji, mednarodno skupnostjo ter širšo javnostjo v prizadevanju za izboljšanje poslovnega okolja, oblikovanje področne politike in sprejemanje reprezentativnih stališč na eni strani ter oblikovanje smiselnih ukrepov za zastopanje interesov in doseganje skupnih ciljev članstva na drugi strani.

Članstvo v Zbornici komunalnega gospodarstva vam prinaša:


 • Dostop do ažurne strokovne podpore in pomembnih informacij na enem mestu.
 • Zastopanje interesov na nacionalni ravni in vplivanje na oblikovanje področnih politik.
 • Brezplačna udeležba na številnih strokovnih in neformalnih dogodkih.
 • Sektorski socialni dialog in zastopanje interesov v relaciji do delojemalskih organizacij.
 • Brezplačna delovnopravna in druga gospodarsko pravna svetovanja.
 • Povezovanje s članstvom in partnerji iz stroke.
 • Članstvo v mednarodnih združenjih na področju komunalnega gospodarstva.
 • Uveljavljanje interesov in vplivanje na oblikovanje stališč zbornice.
 • Vzporedno članstvo v Gospodarski zbornici Slovenije.

Kdo se lahko včlani v zbornico?

 • Fizične in pravne osebe, gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnosti komunalnega gospodarstva.
 • Druge fizične in pravne osebe, gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnosti, povezane z izvajanjem gospodarskih javnih služb varstva okolja (kot na primer svetovanje, inženiring, dobavo tehnologij in opreme, vzdrževanje, izvajanje gradbenih in instalacijskih del v komunalnem gospodarstvu in sorodne dejavnosti).
 • Fizične in pravne osebe s področja znanosti, poklicna in strokovna društva in združenja ter druge organizacije, ki delujejo na področju komunalnih dejavnosti, ki se v ZKG lahko včlanijo kot podporni člani.

Po Standardni klasifikaciji dejavnosti spadajo v Zbornico komunalnega gospodarstva podjetja pod naslednjimi šiframi:

SKDDejavnost
35.220Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.300Oskrba s paro in vročo vodo
36.000Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000Ravnanje z odplakami
38.110Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310Demontaža odpadnih naprav
38.320Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
81.210Splošno čiščenje stavb
81.220Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
96.030Pogrebna dejavnost

Članarina in včlanitev

Članarina se izračuna za posamezno leto in se obračuna na naslednji način:

 • Osnova izračuna članarine je seštevek vkalkuliranih plač v preteklem letu;
 • Stopnja za odmero je 0,242 % osnove iz prejšnje alineje;
 • Najmanjši znesek letne članarine je 460,00 €;
 • Največji znesek letne članarine je 7.900,00 €.

Ob včlanitvi tekom leta se obračuna sorazmerni delež članarine.

Za več informacij o včlanitvi in informativni izračun višine članarine nas kontaktirajte na komunala@komunalna-zbornica.si ali 01 5898 484.

Za včlanitev izpolnite spodnji pristopni obrazec in nam ga pošljite na e-naslov komunala@komunalna-zbornica.si ali po pošti na naslov Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana.

NAGRADE IN PRIZNANJA ZKG


Zbornica komunalnega gospodarstva vsako leto podeljuje nagrado in priznanja za podjetniške in osebne dosežke na področju komunalnega gospodarstva v Republiki Sloveniji.

Nagrada se podeli, če so dosežki vplivali na trajne rezultate poslovanja in splošen ugled gospodarske družbe v širšem družbenem okolju. Priznanje se podeli podjetju za uspešno delo ali jubileje, posameznikom pa za njihov prispevek in dolgoletno delo na področju komunalnih dejavnosti.

Nagrade in priznanja se podeljujejo skladno s pravili o nagradah in priznanjih Zbornice komunalnega gospodarstva.

Pretekli prejemniki nagrade in priznanj ZKG:

Zbornica komunalnega gospodarstva je 23. septembra 2021 na prvem dnevu jubilejne 10. konference komunalnega gospodarstva v Podčetrtku podelila nagrado in priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2020. Nagrado in štiri priznanja so prejela podjetja in posamezniki, ki so bili najbolj zaslužni za razvoj in prepoznavnost slovenskega komunalnega gospodarstva v letu 2020 (ali 2021 v primeru jubileja).


Nagrado za leto 2020 je prejelo:

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o. za izjemne podjetniške dosežke na področju komunalnih dejavnosti ter 60 let delovanja na področju komunalnih dejavnosti


Priznanja za leto 2020 so prejeli:

KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d, za 60 let delovanja ptujskega vodovoda
Podjetje SNAGA d.o.o.
za 60 let delovanja in izjemne dosežke na področju komunalnih dejavnosti
KOMUNALA NOVA GORICA d.d
za 70 let delovanja in izjemne dosežke na področju komunalnega gospodarstva
Gospod MILAN ŽNIDARŠIČ
za izjemne podjetniške in poslovodne dosežke ter dolgoletno uspešno delo na področju komunalnih dejavnosti

(Od leve proti desni:) Miran Lovrič, predsednik ZKG; Marko Fatur, direktor podjetja Prodnik d.o.o.; Milan Žnidaršič, nekdanji direktor Komunale Trbovlje, d.o.o.; Darko Ličen, direktor Komunale Nova Gorica d.d.; Jasmina Purič, Snaga d.o.o.; mag. Janko Širec, direktor Komunale Ptuj d.d.; Sebastijan Zupanc, direktor ZKG

Podelitev nagrade in priznanj Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2019 je bila zaradi epidemioloških razmer zamaknjena in je potekala na 10. konferenci komunalnega gospodarstva dne 23. septembra 2021 v Podčetrtku. Priznanja so prejela podjetja in posamezniki, ki so bili najbolj zaslužni za razvoj in prepoznavnost slovenskega komunalnega gospodarstva v letu 2019.


Priznanja za leto 2019 so prejeli:

Podjetje HYDROVOD d.o.o. za 60 let delovanja na področju komunalne dejavnosti
JP KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA d.o.o. za izjemne dosežke na področju komunalnih dejavnosti
Gospod MARKO FATUR za dolgoletno uspešno delo na področju komunalnih dejavnosti
Nagrada Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2019 ni bila podeljena.

 

(Od leve proti desni:) Miran Lovrič, predsednik ZKG; Marko Fatur, direktor podjetja Prodnika d.o.o.; Tomaž Kačar, direktor KP Vrhnika d.o.o.; Antun Gašparac, direktor podjetja Hydrovod d.o.o.; Sebastijan Zupanc, direktor ZKG

Nagrada in priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2018 so bili podeljeni 7. junija 2019 na 35. srečanju zaposlenih v komunalnem gospodarstvu Slovenije – Komunaliadi 2019, ki je potekala v organizaciji Komunale Trebnje d.o.o. Podeljenih je bilo sedem priznanj in ena nagrada podjetjem in posameznikom, ki so bili najbolj zaslužni za razvoj in prepoznavnost slovenskega komunalnega gospodarstva v letu 2018 (ali 2019 v primeru jubileja).

 

Nagrado za leto 2018 je prejelo:

POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d. za izjemne podjetniške dosežke na področju komunalnih dejavnosti ter 150 let delovanja in 140 let delovanja pokopališča Pobrežje


Priznanje za leto 2018 so prejeli:

Podjetje VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o. za izjemne organizacijske dosežke na področju komunalnih dejavnosti
KOMUNALA TRŽIČ d.o.o. za 60 let delovanja na področju komunalnih dejavnosti
KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o. za izjemne organizacijske dosežke na področju komunalnih dejavnosti in 60 let poslovanja
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. za 60 let poslovanja in posebne podjetniške dosežke na področju komunalne dejavnosti
KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. za 70 let delovanja na področju komunalnih dejavnosti
Gospod ZDRAVO HOČEVAR za dolgoletno delo in prispevek na področju komunalnih dejavnosti
Gospod LEO KREMŽAR za njegov prispevek na področju komunalnih dejavnosti

 

(Od leve proti desni:) Sebastijan Zupanc, direktor ZKG; mag. Lidija Pliberšek, direktorica Pogrebnega podjetja Maribor; g. Leo Kremžar; mag. Gregor Ficko, direktor JKP Radlje ob Dravi; Sandi Grčar, direktor Komunale Zagorje; Primož Bajželj, direktor Komunale Tržič; mag. Marko Cvikl, direktor podjetja Vodovod – Kanalizacija, Celje

Nagrada in priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2017 so bili podeljeni na 34. srečanju zaposlenih v komunalnem gospodarstvu Slovenije – Komunaliadi 2018 dne 8. junija 2018. Podeljena so bila tri priznanja in ena nagrada podjetjem in posameznikom, ki so bili najbolj zaslužni za razvoj in prepoznavnost slovenskega komunalnega gospodarstva v letu 2017 (ali 2018 v primeru jubileja).

 

Nagrado za leto 2017 je prejela:

KOMUNALA KRANJ d.o.o. za šestdeset let uspešnega delovanja in posebne podjetniške dosežke na področju komunalne dejavnosti


Priznanje za leto 2017 so prejeli:

JKP d.o.o. SLOVENSKE KONJICE za izjemne organizacijske dosežke na področju komunalnih dejavnosti in štirideset let uspešnega delovanja na komunalnem področju
KOMUNALA LAŠKO d.o.o. za trideset let poslovanja v sedanji organizacijski obliki, sedemdeset let organiziranega delovanja na področju komunalne dejavnosti in devetdeset let organiziranega delovanja vodovoda
Gospod RUDOLF HORVAT, univ. dipl. prav., za izjemne dosežke pri vodenju in razvoju podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o., dolgoletno delo in prispevek na področju gospodarnega ravnanja z odpadki v Sloveniji

 

(Od leve proti desni): Miran Lovrič, predsednik ZKG; Marko Kocjančič, direktor Komunale Kranj d.o.o.; mag. Franc Dover, direktor JKP d.o.o. Slovenske Konjice; Rudolf Horvat, direktor Saubermacher Slovenija d.o.o.; Tomaž Novak, direktor Komunale Laško d.o.o.

9. junija 2017 je na 34. srečanju zaposlenih v komunalnem gospodarstvu Slovenije – Komunaliadi 2017 v Krškem Zbornica komunalnega gospodarstva podelila nagrado in priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2016. Podeljenih je bilo šest priznanj in ena nagrada najbolj zaslužnim in uspešnim podjetjem in posameznikom v komunalni sferi v letu 2016.

 

Nagrado za leto 2016 je prejela:

MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. za 60 let uspešnega delovanje in razvoja na komunalnem področju


Priznanje za leto 2016 so prejeli:

KSP HRASTNIK d.d. za šestdeset let uspešnega delovanja na komunalnem področju
KOMUNALA d.o.o., SEVNICA za šestdeset let uspešnega delovanja na komunalnem področju
Gospod JOŽE LESKOVAR, univ. dipl. inž. rud., za dolgoletno delo in dosežke na komunalnem področju
KSP LITIJA d.o.o. za šestdeset let uspešnega delovanja na komunalnem področju
DINOS d.d., za sedemdeset let uspešnega delovanja na komunalnem področju
KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA d.o.o. za sedemdeset let uspešnega delovanja na komunalnem področju

 

Prejemniki nagrade in priznanj ZKG za leto 2016

Zbornica komunalnega gospodarstva je 22. septembra 2016 na 6. problemski konferenci komunalnega gospodarstva podelila nagrado in priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2015. Podeljena je bila ena nagrada in tri priznanja najbolj zaslužnim posameznikom in podjetjem v komunalni sferi za leto 2015.

 

Nagrado za leto 2015 je prejela:

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. za dolgoletno uspešno delovanje na komunalnem področju


Priznanje za leto 2015 so prejeli:

JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE, d.o.o. za 100 let delovanja trboveljskega vodovoda
mag. DANILO BURNAČ za uspešno vodenje javnega podjetja Mariborski vodovod d. d.
KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o. za 60 let uspešnega delovanja na komunalnem področju

 

Prejemniki nagrade in priznanj ZKG za leto 2015

Leta 2015 je bila podeljena ena nagrada in šest priznanj Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2014.

 

Nagrado za leto 2014 je prejel:

CEROP d.o.o. kot eno najhitreje rastočih podjetij na področju Pomurja


Priznanje za leto 2014 so prejeli:

KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d.o.o. za 50-letno uspešno delovanje na komunalnem področju
JKP GROSUPLJE, d.o.o. za 50-letno uspešno delovanje na komunalnem področju
KOMUNALA TREBNJE d.o.o. za 50-letno uspešno delovanje na komunalnem področju
Gospod MIROSLAV SEP za uspešno dolgoletno vodenje Javnega komunalnega podjetja Dravograd d.o.o.
Gospod DARKO FERLAN za uspešno dolgoletno delo na področju komunalnih dejavnosti
Gospod RADOŠ PETROVIĆ za 25 let uspešnega vodenja področja vzdrževanja okolja

 

Prejemniki nagrade in priznanj ZKG za leto 2014

Leta 2014 so bila podeljena nagrada in priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2013. Nagrado sta prejeli dve podjetji, priznanja pa štirje posamezniki za izjemne dosežke na komunalnem področju v letu 2013.

 

Nagrado za leto 2013 sta prejela:

ŽALE, d.o.o. za 100 let delovanja družbe
KOSTAK d. d. za 60-letno uspešno delovanje na komunalnem področju


Priznanje za leto 2013 so prejeli:

Gospod STOJAN JAKIN za uspešno dolgoletno vodenje javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Gospod IGOR ILAR za uspešno delo pri izgradnji Centralne čistilne naprave Novo mesto
Gospod DRAGO FINŽGAR za uspešno dolgoletno vodenje javnega podjetja Komunala Radovljica, d.o.o.
Gospod MIRKO ULČAR za uspešno dolgoletno vodenje podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.

Prvič je Zbornica komunalnega gospodarstva nagrado in priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva podelila na 29. srečanju zaposlenih v komunalnem gospodarstvu Slovenije – Komunaliadi 2013, ki je potekala 7. in 8. junija 2013 v Krškem. Prvi prejemnik nagrade je bilo podjetje Mariborski vodovod d.d., zbornična priznanja pa je prejelo tudi pet podjetij in posameznikov, ki so izkazali posebne dosežke v komunalnih dejavnostih ali slavili jubilej v letu 2012.

 

Nagrado za leto 2012 je prejel:

MARIBORSKI VODOVOD d. d. za uspešno delovanje na komunalnem področju


Priznanje za leto 2012 so prejeli:

KOMUNALA ZAGORJE d.o.o. za 55 let delovanja na komunalnem področju
Gospod BORIS KOROŠEC za uspešno dolgoletno vodenje podjetja Kraški vodovod Sežana, d.o.o.
Mag. LIDIJA PLIBERŠEK za vodenje mednarodne organizacije ASCE
Gospod DUŠAN BUTINA za uspešno dolgoletno vodenje Zbornice komunalnega gospodarstva
Gospod MARIJAN JEDOVNICKI za uspešno dolgoletno vodenje Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o.

 

Prejemniki nagrade in priznanj ZKG za leto 2012

KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI


Zbornica komunalnega gospodarstva uveljavlja stališča in interese članov v socialno ekonomskem dialogu na ravni dejavnosti komunalnega gospodarstva in je ena od podpisnic Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti.

Socialni partnerji Zbornica komunalnega gospodarstva in Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve kot predstavnika delodajalcev ter Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije in KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije kot predstavnika delojemalcev so 16. junija 2021 podpisali novo Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti za obdobje petih let.

Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti je objavljena v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021.

Kolektivna pogodba velja za delodajalce, ki so člani delodajalskih organizacij podpisnic kolektivne pogodbe in ki trajno opravljajo dejavnost na območju Republike Slovenije, kot glavno dejavnost pa opravljajo eno od dejavnosti, razvrščenih v naslednje podrazrede dejavnosti po SKD 2008:

35.220, 35.300, 36.000, 37.000, 38.110, 38.120, 38.210, 38.220, 38.310, 38.320, 39.000, 81.210, 81.220, 81.290, 81.300 in 96.030. Prav tako velja tudi za delodajalce, ki so člani Zbornice komunalnega gospodarstva in opravljajo strokovne tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, če so organizirani kot družba, v katero so povezana javna podjetja, ki opravljajo katerokoli dejavnost iz prvega odstavka tega člena kot glavno dejavnost.

Za reševanje vprašanj in nejasnosti v povezavi z izvajanjem določb Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti je pristojna Komisija za spremljanje izvajanja in razlago KPKD , ki sprejema mnenja, razlage in priporočila v povezavi s kolektivno pogodbo.

Nova Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

V torek, 18. oktobra 2022, so socialni partnerji Zbornica komunalnega gospodarstva in Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve kot predstavnika delodajalcev ter Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, ki je član Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, in KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije kot predstavnika delojemalcev podpisali Tarifno prilogo h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti. S podpisom tarifne priloge so pogodbeni partnerji dosegli uskladitev glede višine povišanja najnižjih osnovnih plač, regresa v komunalnih dejavnostih ter povračila stroška prehrane med delom in povračila stroška prevoza na delo ter z dela.

Z uveljavitvijo nove Tarifne priloge se zneski najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti linearno povečajo za 10 %. Tako bo najnižja osnovna plača za prvi tarifni razred znašala 602,65 evra, za drugi 656,57 evra, za tretji 726,64 evra, za četrti 850,66 evra, za peti 926,12 evra, za šesti 1.228,03 evra, za sedmi 1.519,16 evra, za osmi 1.950,48 evra in za deveti tarifni razred 2.327,83 evra. Regres za letni dopust bo znašal najmanj 1.400,00 EUR.

Pogodbeni strani sta pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že podali vlogo za vpis Tarifne priloge v evidenco kolektivnih pogodb.

Do podpisane Tarifne priloge h KP KD lahko dostopate tu:
TARIFNA PRILOGA H KOLEKTIVNI POGODBI KOMUNALNIH DEJAVNOSTI

Sprejeta mnenja, razlage in priporočila komisije: